Make your own free website on Tripod.com

Enter content here

Enter content here

Enter content here

             Pathivugal  ISSN 1481-2991

¬º¢Ã¢Â÷:Å.¿.¸¢Ã¢¾Ãý                                    Editor: V.N.Giritharan
¦ºô¼õÀ÷ 2004 þ¾ú 57 -Á¡¾ þ¾ú
 À¾¢×¸û 

À¾¢×¸û ºïº¢¨¸ ¯Ä¸¢ý Àø§ÅÚ ¿¡Î¸û ÀÄÅüÈ¢ø Å¡Øõ ¾Á¢ú Áì¸Ç¡ø Å¡º¢ì¸ôÀðÎ ÅÕ¸¢ÈÐ. ¯í¸û Ţ¡À¡Ãò¨¾  º÷ŧ¾ºÁÂÁ¡ì¸ À¾¢×¸Ç¢ø Å¢ÇõÀÃõ ¦ºöÔí¸û. ¿¢Â¡ÂÁ¡É Å¢ÇõÀÃì ¸ð¼½õ. Å¢ÀÃí¸ÙìÌ ngiri2704@rogers.com 
±ýÛõ Á¢ýÉïºø Ó¸ÅâìÌ ±ØÐí¸û.
À¾¢×¸Ç¢ø ¦ÅǢ¡Ìõ Å¢ÇõÀÃí¸ÙìÌ Å¢ÇõÀþ¡Ã÷¸§Ç ¦À¡ÚôÒ. À¾¢×¸û ±ó¾ Ũ¸Â¢Öõ ¦À¡ÚôÒ «øÄ. ¦ÅǢ¡Ìõ ¬ì¸í¸¨Ç «¨ÉòÐìÌõ «Åü¨È ¬ì¸¢ÂÅ÷¸§Ç ¦À¡ÚôÒ. À¾¢×¸ÇøÄ. «ÅüÈ¢ø ¦¾Ã¢Å¢ì¸ôÀÎõ ¸Õòиû À¾¢×¸Ç¢ý¸Õòиǡ¸ þÕì¸ §ÅñΦÁýÀ¾¢ø¨Ä.
þí§¸ Å¢ÇõÀÃõ ¦ºö §ÅñÎÁ¡? 
ads@pathivukal.com
Amazon.Ca
¾Á¢ú 
±Øò¾¡Ç÷¸§Ç!..
«ýÀ¡É þ¨½Â Å¡º¸÷¸§Ç! 'À¾¢×¸û' ÀüȢ ¯í¸û ¸Õòи¨Ç ÅçÅü¸¢ý§È¡õ. ¾¡Ã¡ÇÁ¡¸ ±Ø¾¢ «ÛôÒí¸û. 'À¾¢×¸Ç¢ý ¦ÅüÈ¢ ¯í¸û ¬¾ÃÅ¢§Ä§Â ¾í¸¢ÔûÇÐ. ¯í¸û ¸Õòиû ­ô À̾¢Â¢ø þ¨½Â Å¡º¸÷¸û ¿ý¨Á ¸Õ¾¢ À¢ÃÍâì¸ôÀÎõ.  À¾¢×¸Ç¢üÌ ¬ì¸í¸û «ÛôÀ Å¢ÕõÒÅ÷¸û ÓÃÍ «ïºÄ¢ý tscu_inaimathi, Inaimathi, Inaimathitsc «øÄÐ ²¾¡ÅÐ ¾Á¢ú tsc ±Øò¨¾ô À¡Å¢òÐ Á¢ýÉïºø ãÄõ «ÛôÀ¢ ¨Åì¸×õ. ¾À¡ø ãÄõ ÅÕõ ¬ì¸í¸û ²üÚì ¦¸¡ûÇô À¼Á¡ð¼¡¦¾ýÀ¨¾ ÅÕò¾òмý ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢ý§È¡õ. §ÁÖõ À¾¢×¸'Ç¢üÌ ¬ì¸í¸û «Ûôҧš÷ ¾í¸ÇÐ ºÃ¢Â¡É Á¢ýÉïºø Ó¸Å⢨Éì ÌÈ¢ôÀ¢ðÎ «ÛôÀ §ÅñÎõ. Ó¸Åâ À¢¨Æ¡¸Å¢ÕìÌõ Àðºò¾¢ø ¬ì¸í¸û À¢ÃÍÃò¾¢üÌ ²üÚì ¦¸¡ûÇô À¼Á¡ð¼¡¦¾ýÀ¨¾ «È¢Âò ¾Õ¸¢ý§È¡õ. 'À¾¢×¸'Ç¢ý §¿¡ì¸í¸Ç¢¦Ä¡ýÚ þ¨½Âò¾Á¢¨Æ ÅÇ÷ôÀÐ. ¾Á¢ú ±Øòи¨Çô À¡Å¢òÐô À¨¼ôÒ¸¨Ç À¾¢× ¦ºöÐ Á¢ýÉïºø ãÄõ «ÛôÒÅÐ «¾üÌ Ó¾üÀʾ¡ý. «§¾ ºÁÂõ «ùÅ¡Ú «ÛôÒžý ãÄõ ¸½¢½¢Â¢ý À¨É, þ¨½Âò¾¢ý À嬃 «ÛôÒÅ÷ ÁðÎÁøÄ ¬º¢Ã¢ÂÕõ «¨¼óÐ ¦¸¡ûÇ Óʸ¢ýÈÐ.  'À¾¢×¸'Ç¢ý ¿¢¸ú׸û À̾¢Â¢ø ¾í¸ÇÐ «¨ÁôÒ¸û «øÄÐ ºí¸í¸Ç¢ý Ţơì¸û §À¡ýÈ Å¢ÀÃí¸¨Çô À¾¢× ¦ºöÐ ¦¸¡ûÇ Å¢ÕõÒ¸¢ýÈÅ÷¸û Á¢ýÉïºø ãÄõ «øÄÐ §ÁüÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀð¼ Ó¸ÅâìÌì ¸Ê¾í¸û ±ØОý ãÄõ À¾¢× ¦ºöÐ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.
Download Tamil Font
Events! 
The Exhibition of Paintings
By V.P. Vasuhan!

EXPOSITION DE TABLEAUX!
 

The exhibition of paintings by V.P. Vasuhan opens on Saturday August 28, at 7 pm, at BAYADERE in Paris. For more information, please use this link:

Thank you, and kind regards,
Annick Garin
BAYADERE
23 rue Louis Blanc 75010 PARIS
(33.1) 42.09.20.55
annickgarin@noos.fr
v_p_vasuhan@hotmail.com

The Past Exhibitions.....
 

annickgarin@noos.fr