Make your own free website on Tripod.com

Enter content here

Enter content here

Enter content here

 
'«¨ÉÅÕ¼Ûõ «È¢Å¢¨Éô À¸¢÷óÐ ¦¸¡û§Å¡õ!'
'Sharing Knowledge with every one'!

             Pathivugal  ISSN 1481-2991

¬º¢Ã¢Â÷:Å.¿.¸¢Ã¢¾Ãý                                    Editor: V.N.Giritharan
§Á 2004 þ¾ú 53 -Á¡¾ þ¾ú
 À¾¢×¸û 

À¾¢×¸û ºïº¢¨¸ ¯Ä¸¢ý Àø§ÅÚ ¿¡Î¸û ÀÄÅüÈ¢ø Å¡Øõ ¾Á¢ú Áì¸Ç¡ø Å¡º¢ì¸ôÀðÎ ÅÕ¸¢ÈÐ. ¯í¸û Ţ¡À¡Ãò¨¾  º÷ŧ¾ºÁÂÁ¡ì¸ À¾¢×¸Ç¢ø Å¢ÇõÀÃõ ¦ºöÔí¸û. ¿¢Â¡ÂÁ¡É Å¢ÇõÀÃì ¸ð¼½õ. Å¢ÀÃí¸ÙìÌ ngiri2704@rogers.com 
±ýÛõ Á¢ýÉïºø Ó¸ÅâìÌ ±ØÐí¸û.
À¾¢×¸Ç¢ø ¦ÅǢ¡Ìõ Å¢ÇõÀÃí¸ÙìÌ Å¢ÇõÀþ¡Ã÷¸§Ç ¦À¡ÚôÒ. À¾¢×¸û ±ó¾ Ũ¸Â¢Öõ ¦À¡ÚôÒ «øÄ. ¦ÅǢ¡Ìõ ¬ì¸í¸¨Ç «¨ÉòÐìÌõ «Åü¨È ¬ì¸¢ÂÅ÷¸§Ç ¦À¡ÚôÒ. À¾¢×¸ÇøÄ. «ÅüÈ¢ø ¦¾Ã¢Å¢ì¸ôÀÎõ ¸Õòиû À¾¢×¸Ç¢ý¸Õòиǡ¸ þÕì¸ §ÅñΦÁýÀ¾¢ø¨Ä.
þí§¸ Å¢ÇõÀÃõ ¦ºö §ÅñÎÁ¡? 
ads@pathivukal.com
Amazon.Ca
 
¾Á¢ú 
±Øò¾¡Ç÷¸§Ç!..
«ýÀ¡É þ¨½Â Å¡º¸÷¸§Ç! 'À¾¢×¸û' ÀüȢ ¯í¸û ¸Õòи¨Ç ÅçÅü¸¢ý§È¡õ. ¾¡Ã¡ÇÁ¡¸ ±Ø¾¢ «ÛôÒí¸û. 'À¾¢×¸Ç¢ý ¦ÅüÈ¢ ¯í¸û ¬¾ÃÅ¢§Ä§Â ¾í¸¢ÔûÇÐ. ¯í¸û ¸Õòиû ­ô À̾¢Â¢ø þ¨½Â Å¡º¸÷¸û ¿ý¨Á ¸Õ¾¢ À¢ÃÍâì¸ôÀÎõ.  À¾¢×¸Ç¢üÌ ¬ì¸í¸û «ÛôÀ Å¢ÕõÒÅ÷¸û ÓÃÍ «ïºÄ¢ý tscu_inaimathi, Inaimathi, Inaimathitsc «øÄÐ ²¾¡ÅÐ ¾Á¢ú tsc ±Øò¨¾ô À¡Å¢òÐ Á¢ýÉïºø ãÄõ «ÛôÀ¢ ¨Åì¸×õ. ¾À¡ø ãÄõ ÅÕõ ¬ì¸í¸û ²üÚì ¦¸¡ûÇô À¼Á¡ð¼¡¦¾ýÀ¨¾ ÅÕò¾òмý ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢ý§È¡õ. §ÁÖõ À¾¢×¸'Ç¢üÌ ¬ì¸í¸û «Ûôҧš÷ ¾í¸ÇÐ ºÃ¢Â¡É Á¢ýÉïºø Ó¸Å⢨Éì ÌÈ¢ôÀ¢ðÎ «ÛôÀ §ÅñÎõ. Ó¸Åâ À¢¨Æ¡¸Å¢ÕìÌõ Àðºò¾¢ø ¬ì¸í¸û À¢ÃÍÃò¾¢üÌ ²üÚì ¦¸¡ûÇô À¼Á¡ð¼¡¦¾ýÀ¨¾ «È¢Âò ¾Õ¸¢ý§È¡õ. 'À¾¢×¸'Ç¢ý §¿¡ì¸í¸Ç¢¦Ä¡ýÚ þ¨½Âò¾Á¢¨Æ ÅÇ÷ôÀÐ. ¾Á¢ú ±Øòи¨Çô À¡Å¢òÐô À¨¼ôÒ¸¨Ç À¾¢× ¦ºöÐ Á¢ýÉïºø ãÄõ «ÛôÒÅÐ «¾üÌ Ó¾üÀʾ¡ý. «§¾ ºÁÂõ «ùÅ¡Ú «ÛôÒžý ãÄõ ¸½¢½¢Â¢ý À¨É, þ¨½Âò¾¢ý À嬃 «ÛôÒÅ÷ ÁðÎÁøÄ ¬º¢Ã¢ÂÕõ «¨¼óÐ ¦¸¡ûÇ Óʸ¢ýÈÐ.  'À¾¢×¸'Ç¢ý ¿¢¸ú׸û À̾¢Â¢ø ¾í¸ÇÐ «¨ÁôÒ¸û «øÄÐ ºí¸í¸Ç¢ý Ţơì¸û §À¡ýÈ Å¢ÀÃí¸¨Çô À¾¢× ¦ºöÐ ¦¸¡ûÇ Å¢ÕõÒ¸¢ýÈÅ÷¸û Á¢ýÉïºø ãÄõ «øÄÐ §ÁüÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀð¼ Ó¸ÅâìÌì ¸Ê¾í¸û ±ØОý ãÄõ À¾¢× ¦ºöÐ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.
Download Tamil Font
Å¡º¸÷ ±¾¢¦Ã¡Ä¢!

From: Bayadere 
To: editor@pathivukal.com 
Sent: Monday, September 13, 2004 6:54 AM
Subject: Thank you for your support!

I would like to thank everyone at Pathivukal for having publicised the exhibition of paintings by V.P. VASUHAN, which is currently taking place at BAYADERE in Paris (23 rue Louis Blanc, 75010 Paris). The opening, on August 28, was a great success, with many visitors from the various communities which live in Paris, as well as travellers from abroad who had come to Paris specifically for the event. Discussions were active about the themes present in Vasuhan's work (nature, colour, movement...). If a single conclusion could be drawn from these exchanges, it would be that art expresses the emotions that we all share, whatever our cultural background. Very few Srilankan artists are present on the Parisian exhibition scene, making us all even more proud of this success. We wish the best of luck to Vasuhan in continuing his journey! You can see more of Vasuhan's own work and comments by visiting this link 

 

Thank you again,
Yours sincerely
Annick Garin
BAYADERE
www.bayadere.com

update;2004.0914 ;